Inledning

Omkring 30 procent av alla personer över 70 år riskerar att bli undernärda enligt Socialstyrelsen rapport Näring för god vård och omsorg.

Nollvision Undernäring är en e-tjänst för att förenkla arbetet för medarbetare och anhöriga inom vården och omsorgen av äldre.

Genom att digitalisera information flyttas den ut till ögonblicket där och när den behövs - hemma hos den äldre. E-tjänsten är fylld av tips, recept och bilder och fungerar som ett lättillgängligt stöd för att förebygga och minska undernäring bland äldre personer.  

Utvecklingen av Nollvision undernäring har genomförts av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel tillsammans med Digital utveckling, dietistnätverket i Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Äldrecentrum och Demenscentrum.

För den som vill lära sig mer om mat och hälsa för äldre erbjuder Stockholm stad en kurs (e-lärande).
 

Vid frågor eller synpunkter på Nollvision undernäring: Funktion.NollvisionUndernaring@stockholm.se