Om Forum Carpes yrkeskrav

Bild som beskriver informationsmaterial kring Yrkeskrav

Forum Carpes yrkeskrav är generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Bakgrund

Forum Carpes yrkeskrav togs fram mellan 2009–2011. Innan dess hade ingen skrivit ner vad som var nödvändig och relevant kompetens för att ge rätt stöd till personer enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller Socialtjänstlagen, SoL.

Hur ger vi rätt stöd? Hur vet vi vad vi behöver kompetensutveckla? Vem ska vi rekrytera? Det fanns många frågor och problem med att området inte tydliggjort vilka kunskaper som behövdes.

2014 användes bland annat yrkeskraven då Socialstyrelsen tog fram de allmänna råden ”Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning”, SOSFS 2014:2.

Du hittar Carpes Yrkeskrav i sin helhet i Yrkeskravspärmen under Yrkeskrav i huvudmenyn.

Material och inspiration

Carpes Yrkeskrav har under åren använts på olika sätt och i olika syften. För den användningen har flera stödmaterial tagits fram. Bland annat finns ett material för att kunna kartlägga medarbetares kompetens och ett studiecirkelmaterial för hur man kan använda yrkeskraven i det dagliga arbetet.