Webbutbildningar

Här hittar du länkar till webbutbildningar som rör funktionshinderområdet. Listan fylls på efterhand.

Vet du en utbildning vi borde tipsa om? Hör av dig till samordningsgruppen! Du hittar kontaktuppgifter på länken nedan.

Kontaktuppgifter till Forum Carpes samordningsgrupp »

Webbutbildningar i bokstavsordning A-Ö

Anhöriga i fokus − samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer

Ger kunskap och idéer om hur personal inom offentlig verksamhet och personer inom frivilliga verksamheter kan arbeta tillsammans för att utveckla stödet till anhöriga och hur man kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon närstående.

Anhöriga i fokus − samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (extern länk) »


Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

En webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv som riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten. Du får verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedveten för att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Utbildningen genomförs bäst gemensamt i arbetsgruppen under ledning av en eller två personer, går dock att genomföras enskilt också.

Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv, Socialstyrelsen (extern länk) »


Covid-19 – hindra smittspridning och skydda personal

Den första av två utbildningar som Karolinska Institutet tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen. En utbildning som ger baskunskap om covid-19. Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg inom kommuner och regioner. Utbildningen stärker beredskapen och ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra smittspridningen. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Covid-19 – hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst, Karolinska Institutet (extern länk) »


Covid-19 – triage och användande av personlig skyddsutrustning

Den andra av två utbildningar som Karolinska institutet tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen. En utbildning för sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som kan tänkas arbeta mera vårdnära med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Covid-19 – triage och användande av personlig skyddsutrustning, Karolinska Institutet (extern länk) »


E-autism – introduktion till autism

Den passar dig som möter autism i ditt arbete i boende, daglig verksamhet, korttidshem, skola, som handläggare eller något annat. Även du som har mer erfarenhet kan göra kursen. På en arbetsplats eller i ett arbetslag kan innehållet fungera som utgångspunkt för gemensamma reflektioner och diskussioner.

E-autism, Autism- och Aspergerförbundet (extern länk) »

Under hösten 2017 genomfördes inom Forum Carpes samverkan ett arbete för att ta fram reflektionsfrågor till Autism- och Aspergerförbundets webbutbildning E-autism. Frågorna är nu färdiga och tänkta att användas i till exempel en arbetsgrupp för att fördjupa kunskapen och förståelsen för de frågor som tas upp i utbildningen.

Reflektionsfrågor E-autism (PDF)

Individbaserad systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning går ut på att dokumentera arbetet med den enskilde för att kunna följa upp hur det går för hen och att sammanställa informationen för att kunna analysera och utveckla verksamheten. Syftet med utbildningen är att förklara nyttan med systematisk uppföljning och att deltagaren får kunskap om de olika moment som ingår i arbetet.

Individbaserad systematisk uppföljning, Socialstyrelsen (extern länk) »


Introduktion för funktionshinderomsorgen

Kursen tar bland annat upp individens rätt, förhållningssätt och bemötande, dokumentation samt samarbete med brukaren i centrum. Du kommer att öka dina kunskaper om vad som styr funktionshinderomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete. Kursen ingår som en del av yrkesintroduktionen på Kunskapsguiden.

Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen, Socialstyrelsen (extern länk) »


Introduktionskurs sällsynta diagnoser

En baskurs på ämnet sällsynta diagnoser. För dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete, till exempel inom habiliteringen eller LSS-verksamhet. Du får grundläggande kunskaper om sällsynta diagnoser och vilka utmaningar som finns inom området. Du får även tips på hur du kan arbeta, hitta mer information och vart du kan vända dig för mer kunskap.

Introduktion sällsynta diagnoser, Ågrenska (extern länk) »


Sex mot ersättning

Personer med funktionsnedsättning är en grupp som anses löpa extra stor risk att utnyttjas sexuellt, i vissa fall även mot ersättning. En anledning kan vara att de kan ha svårt att lita på sin egen känsla och inte våga berätta om de utsätts för övergrepp eller exploatering. Den här webbkursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med vuxna som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning. Den innehåller också material för vidare reflektion och diskussion i arbetsgruppen.

Sex mot ersättning, Socialstyrelsen (extern länk) »


SIP, Samordnad individuell plan

På den här sidan hittar du webbutbildningar där du kan lära dig mer om SIP på egen hand. Utbildningarna finns på både grundläggande och fördjupande nivå och har olika indelningar för barn, vuxna och äldre.

Utbildningar om SIP, Uppdrag Psykisk hälsa (extern länk) »


Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Kursen vänder sig främst till LSS-personal (boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter) och tar upp frågor som delaktighet, demenssjukdom, sorg, död och goda exempel. Utbildningen tar cirka 4 timmar men kan pausas och återupptas när som helst. Finns även i en version för målgruppen (personer med intellektuell funktionsnedsättning) själva.

Åldern har sin rätt, Svenskt Demenscentrum och Riksförbundet FUB (extern länk) »