Delaktighetsmodellen, DMO

Delaktighetsmodellen är ett sätt att arbeta med delaktighet och inflytande för personer i behov av stöd. Modellen bygger på dialogsamtal som sker i grupp kring teman och frågor där det behövs en djupare förståelse kring något.

Modellen är också ett sätt att arbeta med verksamhetsutveckling, genom att involvera personer som tar emot stöd. Genom att återkommande använda modellen stärks möjligheten till delaktighet och inflytande. Samtalen leder också ofta till nya perspektiv hos personalen som gör att de kan utvecklas i sina yrkesroller.

Modellen har utvecklats inom FoU Välfärd Kommunförbundet Skåne. Läs mer på Delaktighetsmodellens egen hemsida. (öppnas i nytt fönster)

Delaktighetsslingan är formen för samtalen

Arbetssättet innebär att samtalen förs i en bestämd ordning, en så kallad delaktighetsslinga. Samtalen leds av utbildade vägledare och en slinga inleds alltid med brukarträffen. tillsammans med vägledarna formulerar de så kallade stafettfrågor till personalen. Personalen träffas därefter i en egen grupp och samtalar kring temat utifrån sina erfarenheter och reflekterar kring stafettfrågorna. Därefter formulerar de sina stafettfrågor till brukarna. Brukarna träffas en gång till för att sammanfatta och ta del av personalens stafettfrågor. Slutligen träffas båda grupperna i ett gemensamt avslutande samtal då alla stafettfrågor tas upp. I slutet av detta samtal ansluter chefen för att tillsammans med deltagarna lägga en plan för hur förslag och synpunkter kan tas tillvara och föras vidare in i verksamheten. Chefens engagemang är avgörande för hur dialogen leder till förbättring och förändring i verksamheten.

Illustration som visar delaktighetsslingan

Film om Delaktighetsmodellen

FoU Välfärd Kommunförbundet Skåne har tagit fram en informationsfilm om Delaktighetsmodellen. Se den här nedan.