Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Forum Carpes gymnasiekurser ingår i gymnasieprogrammen Vård- och omsorg eller Barn- och fritid och riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta inom funktionshinderområdet men saknar formell kompetens. Du får lära dig mer om ditt viktiga yrkesområde och hur du kan ge bästa möjliga stöd till personerna som du möter i din yrkesvardag. Under kursen får du dessutom koppla kunskaperna till din egen arbetsplats och utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner och verksamheter. Välkommen att studera med oss i höst!

Den här kursen ger kunskap om människors fysiska, psykiska och intellektuella utveckling vid funktionsnedsättning. Du får förståelse för livsvillkor och möjligheter till utveckling utifrån samhällets stöd. Du får också kunskap om vilka lagar och bestämmelser som finns inom området.

Kursen ger fördjupad förståelse för hur du kan främja kommunikation och samspel samt pedagogiska arbetssätt som ökar delaktighet och självbestämmande.

Observera!

Kursen motsvarar tidigare Specialpedagogik 1. Om du har läst Specialpedagogik 1 ska du alltså inte läsa denna kurs. Kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 ersätter Specialpedagogik 1 och 2 som kurserna tidigare hette inom gymnasieprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet. Programmets kurser fick nya kursnamn juli 2021.

Kurskostnaden är 4000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare.

Det ingår studieuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du behöver lägga ned mer tid på studierna utöver de 10 kurstillfällen.

Kursinnehåll

 • Barn och ungas utveckling vid funktionsnedsättning

 • Olika funktionsnedsättningar, till exempel olika former av rörelsehinder, intellektuella funktionsnedsättningar och syn- och hörselnedsättningar samt deras konsekvenser i vardagen

 • Identitetsutveckling och självbild vid funktionsnedsättning.

 • Livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån samhällets stöd och service

 • Tillgänglighet i inre och yttre miljö

 • Sinnesstimulering för att främja kommunikation och samspel

 • Sexualitet och relationer

 • Pedagogiska arbetssätt och välfärdsteknologi som främjar delaktighet och självbestämmande

 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde utifrån biståndsbedömning

 • Bemötande och professionellt förhållningssätt

 • Teamarbete och samverkan internt och externt

 • Förebyggande arbete och rutiner för hantering av hot- och våldssituationer

 • Historiska perspektiv över vilka normer, värderingar och synsätt som påverkat synen på funktionsnedsättning

 • Lagar och andra bestämmelser inom området, däribland FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de intentioner som finns bakom lagarna.

Målgrupp

Medarbetare i utförarverksamhet inom LSS eller socialpsykiatrin

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Träffarna genomförs fysiskt i Kompetensutvecklingsinstitutets lokaler.

Vid första kurstillfället får du kurslitteratur och mer detaljerad information om kursupplägget.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng. Betyg ges efter avslutad kurs.

Observera att du behöver beställa ett personbevis från Skatteverket för att få ut dina betyg. Länk för att beställa personbevis

Kursens arbetsformer

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Annat modersmål än svenska - svenska som andraspråk

Om du har flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste visa upp att du har tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Om du har betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra ett svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska som andraspråk eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe före sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas till ansvarig kontaktperson för kursen på Forum Carpe.

Klicka här för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna

Tid

Kursen startar onsdag den 4/9 kl. 9-16 och fortsätter totalt tio onsdagar. Sista kurstillfället är onsdag den 6/11.

Plats

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI), Drottningholmsvägen 37, tunnelbanestation Fridhemsplan

Anmälningsvillkor

Anmälan görs av ansvarig chef. Anmälan är bindande men det går bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än det finns platser kommer vi att behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för att avboka kursplatsen är senast en vecka före kursstart. Kontakta Mia Grauers via e-postadress: maria.grauers@stockholm.se

Vid försenad avbokning står verksamheten för hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor före kursstart.

Frågor om kursen

Mia Grauers, e-postadress: maria.grauers@stockholm.se

Telefon 08-508 25 437

Tillbaka till kalendarium