Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Forum Carpes gymnasiekurser ingår i gymnasieprogrammen Vård- och omsorg eller Barn- och fritid och riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta inom funktionshinderområdet men saknar formell kompetens. Du får lära dig mer om ditt viktiga yrkesområde och hur du kan ge bästa möjliga stöd till personerna som du möter i din yrkesvardag. Under kursen får du dessutom koppla kunskaperna till din egen arbetsplats och utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner och verksamheter. Välkommen att studera med oss i höst!

Den här kursen ger kunskaper om olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt. Du lär dig även om planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde. Du får kunskap om metoder för reflektion över egna och arbetslagets arbetsmetoder för att utveckla ett individanpassat arbetssätt.

Observera!

Kursen motsvarar tidigare Specialpedagogik 2. Om du har läst Specialpedagogik 2 ska du alltså inte läsa denna kurs. Kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 ersätter Specialpedagogik 1 och 2 som kurserna tidigare hette i Vård- och omsorgsprogrammet. Programmets kurser fick nya kursnamn 2021.

Kurskostnaden är 4000 kr per kursplats och bekostas av respektive arbetsgivare.

Det ingår studieuppgifter mellan träffarna individuellt eller i grupp. Du behöver alltså lägga mer tid på studierna utöver de 10 kurstillfällen.

Kursinnehåll

  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland autism, ADHD och ADD, dess livsvillkor och konsekvenser i den dagliga livsföringen

  • Förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen

  • Utanförskap i samband med funktionsnedsättning

  • Kunskaper om olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt

  • Olika verksamheter, till exempel särskola, andra anpassade utbildningar och daglig verksamhet

  • Stöd- och hjälpinsatser inom området funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS, Individuell plan och god man för att underlätta människors möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället

  • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde

  • Pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt som främjar individens självbestämmande och möjlighet till utveckling, till exempel genom lågaffektivt bemötande, cirkulärt tänkande, delaktighetsmodellen och empowerment

  • Metoder för reflektion över egna och arbetslagets arbetsmetoder för att utveckla ett individanpassat arbetssätt

Målgrupp

Medarbetare i utförarverksamhet inom LSS eller socialpsykiatrin

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Träffarna genomförs fysiskt i Kompetensutvecklingsinstitutets lokaler.

Vid första kurstillfället får du kurslitteratur och mer detaljerad information om kursupplägget.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng. Betyg ges efter avslutad kurs.

Observera att du behöver beställa ett personbevis från Skatteverket för att få ut dina betyg Länk för att beställa personbevis .

Kursens arbetsformer

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Annat modersmål än svenska - svenska som andraspråk

Om du har flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste visa upp att du har tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Om du har betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra ett svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska som andraspråk eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas till ansvarig kontaktperson för kursen hos Forum Carpe.

Klicka här för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Tid

Kursen startar fredag 14/11 kl. 09.00-16.00 och fortsätter totalt tio torsdagar. Sista kurstillfälle torsdag 30/1-2025. Kursuppehåll vecka 52 och vecka 1 2025.

Plats

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI), Drottningholmsvägen 37, tunnelbanestation Fridhemsplan

Anmälningsvillkor

Anmälan görs av ansvarig chef. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än vad det finns platser kommer vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Avbokning av kursplatsen måste göras senast en vecka före kursstart via länkarna i bekräftelsemailet som du får när du anmäler dig. Därefter stängs länkarna och du (eller din chef) måste meddela kontaktpersonen för kursen Mia Grauers via e-postadress maria.grauers@stockholm.se att du inte kan delta. Vid försenad avbokning står verksamheten för hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor före kursstart.

Frågor om kursen

Mia Grauers

E-postadress: maria.grauers@stockholm.se

Telefon: 08-508 25 437


Tillbaka till kalendarium