Pågående planarbete

Diarienr
2018-15976

Projektnamn
Sätra Centrum (Högsätra 10, Djursätra 3 samt del av Sätra 2:1 m.fl.)

Beskrivning
I Sätra centrum föreslås den befintliga centrumanläggningen rivas och ersättas av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med ca 600 bostäder och lokaler i bottenvåningarna mot torget. Projektet är en del av Fokus Skärholmen. Dnr: 2015-17268

Stadsdel
Sätra

Stadsdelsnämnd
Skärholmen

Planinnehåll

Bostäder 600 st varav
260 st hyresrätter
210 st bostadsrätter
130 st studentlägenheter
6000 kvm butiker
300 kvm park
10000 kvm torg
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2023-3

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Peter Tomtlund

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar