Pågående planarbete

Diarienr
2017-15790

Projektnamn
Tvärbanans Kistagren, Sträckan vid Kistagången, del av fastigheten Akalla 4:1

Beskrivning
Utbyggnad av en del av Tvärbana Norr Kistagrenen. Detaljplanen omfattar sträckan på Kistagången fram till Sollentuna kommungräns och väg E4. För samrådshandlingarna sök på dnr 2014-07599 "Tvärbanans Kistagren Bällsta 1:9"

Stadsdel
Kista

Stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista

Planinnehåll

Byggherre

Trafikförvaltningen SLL

Strategiska frågor
Kistagrenen i Stockholms stad är en del av hela sträckans utbyggnad mellan Ulvsunda industriområde i söder (Stockholms stad) till Helenelund/Sollentuna kommun i norr. Kistagrenen är 8 km lång och passerar kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martin Bretz

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Plan normalt utan programsamråd

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar