Pågående planarbete

Diarienr
2017-09225

Projektnamn
Björnmossevägen, del av Kälvesta 1:3 m.fl.

Beskrivning
Förslag till 385 nya bostäder utmed Björnmossevägen, radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Björnmossevägen flyttas österut för att möjliggöra ny bebyggelse på vägens västra sida.

Stadsdel
Kälvesta

Stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby

Planinnehåll

Bostäder 385 st varav
217 st hyresrätter
140 st bostadsrätter
28 st ospecificerat boende
60 kvm butiker
Byggherre

Svenska Bostäder AB
www.svenskabostader.se

Strategiska frågor
Natur- och rekreationsvärden. Skyfallshantering. Trafik och tillgänglighet. Arkitektur och gestaltning.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anders Lundborg

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Plan med standardförfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar