Pågående planarbete

Diarienr
2017-06795

Projektnamn
Siljan 5 och del av Årsta 1:1

Beskrivning
Planförslaget innebär att det på delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen byggs 4 bostadshus med totalt cirka 70-80 nya bostäder. I mitten planeras ett garage med bostadsgård ovanpå. Tavelsjövägen breddas för en ny trottoar och kantstensparkering.

Stadsdel
Årsta

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 70 st varav
70 st bostadsrätter
Byggherre

Besqab AB
http://www.besqab.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martin Bretz
Exploateringskontoret: Chris Goodall

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar