Pågående planarbete

Diarienr
2017-04262

Projektnamn
Dragningslistan 3

Beskrivning
Planförslagets syfte är att ge möjlighet för ett nytt flerbostadshus med ca 32 lägenheter utmed Valutavägen inom fastigheten Dragningslistan 3.

Stadsdel
Hägerstensåsen

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmen

Planinnehåll

Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Pia Ölvebro

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2019-11-12 - 2020-01-14

Samrådsmöte 2019-11-20 17:00 - 18:00

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.,


Visningslokaler:

Planförslaget visas i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.,

Lämna synpunkter

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du våra kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar