Pågående planarbete

Diarienr
2016-16703

Projektnamn
Väduren 10

Beskrivning
Ärendet avser ett nytt gårdshus för bostadsändamål längs med västra tomtgränsen på fastigheten Väduren 10.

Stadsdel
Vasastaden

Stadsdelsnämnd
Norrmalm

Planinnehåll

Bostäder 15 st varav
15 st hyresrätter
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anders Åström

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du våra kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar