Pågående planarbete

Diarienr
2015-19270

Projektnamn
Del av fastigheterna Tippen 4 och Örby 4:1

Beskrivning
Avfallsverksamheterna inom planområdet kan byggas ut så att staden kan uppnå sina klimatmål. En sorteringsanläggning ska byggas så att matavfall kan samlas in och sorteras. För att möjliggöra ökad användning av fjärrvärme ska Högdalenverket byggas ut.

Stadsdel
Högdalen

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Byggherre

Strategiska frågor
Hanteringen av dag- och skyfallsvatten, geotekniska förutsättningar, riskfrågor samt konsekvenser för naturmiljö, rekreation och landskapsbild.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Maria Borup

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar