Pågående planarbete

Diarienr
2015-11509

Projektnamn
Hekla 1

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av kontors- och industrifastigheten Hekla 1 m.fl. i Kista med ny bebyggelse innehållande bostäder, förskola och kontor samt publika verksamheter i entréplan. Detaljplanen möjliggör även en park.

Stadsdel
Kista

Stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista

Planinnehåll

Bostäder 240 st varav
240 st bostadsrätter
Byggherre

Vasakronan AB
Vasakronan.se

Strategiska frågor
Risk, kulturmiljö, Trafikbuller, Dagvatten

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Yasaman Ghanavi

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar