Pågående planarbete

Diarienr
2015-10893

Projektnamn
Färgarplan, del av Södermalm 8:57

Beskrivning
Planförslaget syftar till att möjliggöra tre fristående flerbostadshus i fem våningar med en indragen sjätte våning med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. En elnätstation ska inrymmas i parkeringsgaraget.

Stadsdel
Södermalm

Stadsdelsnämnd
Södermalm

Planinnehåll

Bostäder 52 st varav
52 st bostadsrätter
Byggherre

Folkhem Trä AB

Strategiska frågor
Gestaltningen i sammanhang med stadsbilden. Anslutning kvartersmark-allmänplats. Elnätstation som ska ingå i den nya bebyggelsen. Parkering.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Nynke De Jong
Exploateringskontoret: Kamilla Karlsson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar