Pågående planarbete

Diarienr
2015-08656

Projektnamn
Spånga C Öst, del av fastigheten Solhem 16:1

Beskrivning
Nytt kvarter innehållande bostäder och lokaler för centrumverksamhet. Spånga Kyrkväg byggs om i syfte att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Stadsdel
Solhem

Stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta

Planinnehåll

Bostäder 135 st varav
135 st bostadsrätter
220 kvm butiker
Byggherre

AB Borätt
boratt.se

Strategiska frågor
Dagvatten, översvämning, förhållande till befintlig bebyggelse mm.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anton Nylander
Exploateringskontoret: Zeinab Jama

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar