Pågående planarbete

Diarienr
2011-21743

Projektnamn
del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Diabilden

Beskrivning
Exploateringsnämnden markanvisade 2011 kvarteret Diabilden till Bo Rätt i Stockholm (BORIS AB) och Svenska Hus för att uppföra 300 bostäder, 150 hyresrätter respektive 150 bostadsrätter.

Stadsdel
Bandhagen

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 306 st varav
150 st hyresrätter
150 st bostadsrätter
6 st lägenheter för gruppboende
700 kvm skolor
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Renoir Danyar

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar