Under planprocessen tas nya detaljplaner fram. Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning

Samråd

Under samrådet är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter.

Utställning/granskning

Under granskningen/utställningen är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.


Sök Pågående planarbete

Sök via karta


Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du våra kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar