Pågående planarbete

Diarienr
2022-04261

Projektnamn
Detaljplan för fastigheten Görväln 1

Beskrivning
Bostäder, centrumändamål. Planförslaget innebär att befintlig byggnad kan byggas på med bostäder.

Stadsdel
Årsta

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 51 st varav
45 st hyresrätter
6 st lägenheter för gruppboende
Byggherre

SBB Samhällsbyggnadsbolaget
https://sbbnorden.se/sv/

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Sophia Norrman Winter

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar