Pågående planarbete

Diarienr
2021-08305

Projektnamn
Fredagsvägen

Beskrivning
Ett smalt studenthus i maximalt 4 våningar föreslås utmed Fredagsvägen. Förslaget ska utformas med hänsyn till områdets karaktärsdrag och grannskapsenhetens kvaliteter, kulturmiljö, bebyggelseskala, planstruktur och naturvärden.

Stadsdel
Hökarängen

Stadsdelsnämnd
Farsta

Planinnehåll

Bostäder 50 st varav
50 st studentlägenheter
80 kvm butiker
1200 kvm park
Byggherre

Gimle
www.gimlebostad.se

Strategiska frågor
Bebyggelsen placeras anpassat till det befintliga gångstråket med sin gröna inramning samt med förgårdsmark mot gatorna. Vid hörnet mot Söndagsvägen föreslås en mindre platsbildning och möjligheten till en lokal i bottenvåningen ska studeras.

Planerad byggstart (År-kvartal)
2026-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Tim Kahlbom

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar