Pågående planarbete

Diarienr
2019-08051

Projektnamn
Fastigheten Hjälpslaktaren 7 m.fl., Slakthusområdet etapp 2B, Centrala kvarteren

Beskrivning
Kontor, bostäder, handel, kultur, kommersiell service och allmän platsmark i form av park och gata.

Stadsdel
Johanneshov

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 540 st varav
215 st hyresrätter
325 st bostadsrätter
5000 kvm butiker
2 kvm park
Byggherre

Kv. L och N | Castellum

Kv. L | Svenska Hus AB

Kv. I och K | Atrium Ljungberg

Kv. H | Hjälpslaktaren 4 AB

Kv. H | John Mattson AB

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2025-3

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Sophia Norrman Winter

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2024-04-02 - 2024-05-13

Samrådsmöte 2024-04-11 16:00 - 18:30

Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5,


Visningslokaler:

Stockholms stadsbyggnadskontor, FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5,

Lämna synpunkter

Planprocessen

Plan med standardförfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar