Pågående planarbete

Diarienr
2017-15385

Projektnamn
Del av Ulvslunda 1:1, Spångavägen/Sedumbacken

Beskrivning
Längs Spångavägen föreslås 75 hyreslägenheter byggas i flerbostadshus i kollektivtrafiknära läge. Byggnaderna föreslås bli fyra till fem våningar höga och få sadeltak och träfasader med entréer ut mot Spångavägen.

Stadsdel
Riksby

Stadsdelsnämnd
Bromma

Planinnehåll

Byggherre

AB Stockholmshem
www.stockholmshem.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Louice Persson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du våra kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar