Pågående planarbete

Diarienr
2014-06021

Se projektöversikt

Planprocessen

Normalt

Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.

 • Förstudie/Markanvisning

  Ett förslag till ny detaljplan kan bland annat komma från staden själv, markägaren eller en byggaktör. Processen börjar då med en förstudie där förutsättningarna för förslaget utreds. Ligger området på stadens mark kan exploateringsnämnden ge en markanvisning. Markanvisning innebär en tidsbegränsad ensamrätt att förhandla med staden om att bygga bostäder eller exploatera marken på annat sätt. Markanvisning kan göras även efter en ny detaljplan beslutats.

 • Startskede

  I startskedet fattas beslut om att börja arbetet med en detaljplan. Stadsbyggnadskontoret gör en översiktlig beskrivning av förslaget i ett start-PM och presenterar det för stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att påbörja planarbetet eller inte.

  Handling Storlek Datum
  Protokollsutdrag 2014-05-22 § 11 84,36 KB 2014-06-03
  Tjänsteutlåtande 1,02 MB 2014-05-15
 • Planskede

  I planskedet tas ett förslag till ny detaljplan fram. En del i arbetet är att ha en dialog med de som berörs av den nya planen. Det kallas för samråd och syftet är att kända sakägare och boende får möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget visas i Tekniska nämndhuset i Stockholm och ibland på plats i området som berörs. Ofta hålls också ett öppet samrådsmöte där allmänheten kan träffa stadsplanerare från stadsbyggnadskontoret och ställa frågor. Synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse, alternativt i ett granskningsutlåtande efter granskning.

  Handling Storlek Datum
  Plankarta Sdp 391,39 KB 2014-09-15
  Samrådsbrev 67,75 KB 2014-09-15
  Beskrivning 1,38 MB 2014-05-26
 • Utställning / Granskning

  Info

  Handling Storlek Datum
  Granskningsutlåtande - PUL-tvättat 233,41 KB 2016-05-16
  Meddelande efter granskning 159,30 KB 2016-05-03
  Granskningsutlåtande 234,01 KB 2016-04-25
  Planbeskrivning Dp 934,77 KB 2016-03-15
  Samrådsredogörelse 217,36 KB 2016-03-15
  Underrättelse om granskning 156,05 KB 2016-03-15
  Plankarta Dp 507,93 KB 2016-03-14
 • Godkännande/Antagandeskede

  Både Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden kan besluta om att anta detaljplaner. Kommunfullmäktige beslutar om planer av stor vikt eller av principiell betydelse. Övriga planer fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om.

  Handling Storlek Datum
  Protokollsutdrag 2016-06-16 § 36 155,82 KB 2016-06-27
  Meddelande om antagande PUL-tvättad (brev) 161,90 KB 2016-06-22
  Tjänsteutlåtande, Nya PBL 713,37 KB 2016-05-03
 • Överklagande (valbart)

  Den som är missnöjd med beslutet om antagandet av en detaljplan kan överklaga det inom tre veckor från att beslutet anslagits på stadens anslagstavla. För att ha få överklaga ska man vara berörd av förslaget och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. När en överklagan kommit in skickar stadsbyggnadskontoret den vidare till mark- och miljödomstolen som avgör ärendet.

 • Laga kraft

  Detaljplanen vinner laga kraft, om den inte överklagas och inte överprövas av länsstyrelsen, inom tre veckor från att beslutet om antagande publicerats på stadens anslagstavla. Om planen överklagats och domstolen avslår överklagandet och inte ger prövningstillstånd, vinner planen laga kraft i och med avslaget.

  Handling Storlek Datum
  Planbeskrivning Laga kraft 940,29 KB 2016-08-22
  Plankarta laga kraft 514,45 KB 2016-08-22
Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar