Ärende

Diarienr
2016-20173

Ärendegrupp
Byggärende

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning av kontor till skola

Ärendestart
2016-12-05

Ärendeavslut
2018-11-14

Senaste beslut
2018-11-14
Slutbesked / slutbevis Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Murmästaren 3

Adress
Hantverkargatan 29

Stadsdel
Kungsholmen

Handläggare
Mattias Larsson

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Ut Remiss ut, med bifogade filer, del 2 2017-01-30
Skrivelse Ut Remiss, med bifogade filer, del 3 2017-01-30
Skrivelse Ut Remissyttrande för kännedom 2017-02-20
Skrivelse In Information från KA 2017-11-13
Skrivelse Ut Svar på fråga om ändringar i bygglov avseende utseende på tak 2017-11-28
Skrivelse Ut Information om handläggare 2016-12-15
Skrivelse In SV: Murmästaren 3, dnr 2016-20173 2017-03-20
Skrivelse In Fråga om ändringar 2017-11-21
Skrivelse In Information från miljöförvaltningen 2017-02-23
Skrivelse Ut Information 2017-03-02
Skrivelse Ut Svar till boende i grannfastighet 2018-08-16
Skrivelse Ut Anteckning för kännedom till KA 2017-11-13
Skrivelse In SV: Murmästaren 3, dnr 2016-20173 2017-03-02
Skrivelse Ut Tid för möte 2016-12-15
Skrivelse In Fråga om handläggningen 2017-04-13
Skrivelse Ut Remiss, med bifogade filer, del 1 2017-01-30
Skrivelse Ut Remiss, med bifoagade filer, del 2 2017-01-30
Skrivelse Ut Remiss, med bifogade filer, del 3 2017-01-30
Remiss Ut Remissbrev 2017-01-30
Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2017-01-30
Beslut Ut Beslut om lov 2017-06-16
Skrivelse Ut Detaljritning nya takvolymer mot gård efterfrågas 2017-02-28
Beslut Ut Beslut om lov 2017-06-15
Skrivelse Ut Nytt beslut ut, med RÄTT uppgift om antal ritningar 2017-06-16
Skrivelse In VB: Fråga ang. bygglov 2018-08-13
Skrivelse In Stadsmuseets bedömning av bearbetad takutformning 2017-03-22
Skrivelse Ut Beslut ut, tillhörande handlingar med vanlig post 2017-06-15
Skrivelse In Fråga om ändring av ansökan 2017-05-22
Skrivelse Ut Information från Stockholm vatten och avfall, fk 2017-02-16
Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2017-01-30
Skrivelse Ut Information om fråga från skönhetsrådet till KA 2017-11-10
Remiss Ut Remissbrev 2017-01-30
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandling (material och kulörval-beskrivning, ritningsförteckning, ritningar 63 st) 2017-06-16
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2017-06-20
Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2017-06-20
Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2017-06-20
Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2016-12-08
Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2016-12-05
Skrivelse In Handlingsförteckning 2016-12-05
Skrivelse In Svar på fråga om bygglov, bilaga 2017-11-21
Skrivelse In Kontrollplan Besiktningsintyg brandlarm 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Besiktningsprotokoll imkanal och besiktningsprotokoll takskydd 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Intyg luftkvalitet, intyg VVS-projektering, luftflödesprotokoll, spjällförteckning 2018-07-20
Ritning In VS-ritning Ritning rör 2016-12-05
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar, 62 st 2016-12-05
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2016-12-05
Anmälan In Ansökan om interimistiskt slutbesked 2018-07-20
Kontrollplan In Kontrollplan Verifierad kontrollplan 2018-07-20
Skrivelse In Arkitektritning Projektspecifika kommentarer bil- och cykelparkering 2016-12-05
Skrivelse In Handlingsförteckning, bilaga bygglovshandling reviderad, Antikvariskt PM - Fläktrum på tak 2017-03-15
Utlåtande In Kontrollplan Utlåtande kontrollansvarig 2018-07-20
Skrivelse In Arkitektritning Beskrivning tillgodoseende av behovet av parkering 2016-12-05
Skrivelse In Arkitektritning Skyddsrumsyttrande, 3 st 2016-12-05
Skrivelse In Arkitektritning Antikvarisk konsekvensanalys 2016-12-05
Ritning In Arkitektritning Ritning brand, 9 st 2016-12-05
Skrivelse In Arkitektritning Brandskyddsbeskrivning 2016-12-05
Skrivelse In Certifikat kontrollansvarig 2016-12-05
Utlåtande In Kontrollplan Utlåtande utfört brandskydd 2018-07-20
Skrivelse In Projektbeskrivning 2016-12-05
Skrivelse In Kontrollplan Intyg bygglov 2018-07-20
Utlåtande In Arkitektritning Granskningsutlåtande tillgänglighet 2016-12-05
Skrivelse In Kontrollplan Sakkunnigintyg bärverk 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Skyddsrumsintyg 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Slutrapport egenkontroll samordning 2018-07-20
Utlåtande In Kontrollplan Antikvariskt utlåtande 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Intyg mottagningskontroll 2018-07-20
Skrivelse In Fråga om ändring i lov 2017-11-21
Skrivelse In Kontrollplan Intyg hissbesiktning 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Intyg åtgärdande av brister plattformshissar 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Sakkunnigintyg tillgänglighet 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Intyg fuktsäkerhetsrekommendationer 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Beräkning energibehov 2018-07-20
Skrivelse In Kontrollplan Egenkontroll smide, 2 st 2018-07-20
Skrivelse In Handlingsförteckning, reviderad, följebrev 2017-06-22
Skrivelse In Brandskyddsdokumentation 2017-06-22
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar, 4 st 2017-06-22
Skrivelse In Antikvarisk konsekvensanalys, följebrev 2017-02-27
Skrivelse In Avvaktar kompletterande uppgifter för inlämnande av remissvar 2017-02-15
Skrivelse In Remissvar 2017-02-20
Skrivelse In Remissvar 2017-02-13
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2018-10-08
Skrivelse In mail korr. angående klagomål om förorenat vatten 2017-09-28
Skrivelse In PM angående ljusförhållanden samt förklaring angående skyddsrum och KUL 2018-01-18
Skrivelse In Angående energianvändning enligt BBR 24 2017-06-26
Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2017-06-29
Beslut Ut Beslut om startbesked 2017-06-29
Beslut Ut Beslut om slutbesked 2018-11-14
Skrivelse In Brandskyddsdokumentation 2018-11-09
Skrivelse Ut Beslut om interimistiskt slutbesked nr. 2, utskickat via e-post 2018-10-05
Skrivelse In Förslag från kontrollansvarig om slutredovisning av ärendet 2018-01-24
Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök 2018-06-04
Skrivelse Ut Förslag till dokument för interimistiskt slutbesked inför arbetsplatsträff 2018-05-03
Skrivelse Ut Beslut om interimistiskt slutbesked, utskickat via e-post 2018-07-20
Beslut Ut Beslut om interimistiskt slutbesked (nr. 2) 2018-10-05
Skrivelse In Önskemål om slutsamråd och förlängning av interimistiskt slutbesked 2018-10-04
Skrivelse Ut Beslut om slutbesked, utskickat via e-post 2018-11-14
Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök, Murmästaren 3, utskickat via e-post till byggherren och kontrollansvarig 2018-06-04
Beslut Ut Beslut om interimistiskt slutbesked 2018-07-20
Skrivelse In E-post om ändringar källare, plan 5 med brandskyddsskisser 2017-11-21
Ritning In Arkitektritning Relationshandlingar Arkitekt , 151 st 2018-11-09
Ritning In Konstruktionsritning Relationshandlingar konstruktion, 70st, enligt förteckning, allmänna förskrifter konstruktion 2018-11-09
Ritning In VS-ritning Relationshandlingar VVS, 81 st, beskrivning, handlingsförteckning 2018-11-09
Skrivelse In Beskrivning mark, protokoll P-revisioner 2018-11-09
Ritning In Ventilationsritning Relationshandlingar ventilation, 74 st, beskrivning, handlingsförteckning 2018-11-09
Skrivelse In Kontrollrapport, hiss, 4 st, intyg besiktning, hiss, utlåtande akustik, slutmätning ljud, intyg tillgänglighet, intyg fuktsäkerhet, beräkning energibehov, brandskyddsbeskrivning, verifiering huvudärendet 2018-11-09
Skrivelse In Slutrapport egenkontroll, brandutlåtande, intyg brandlarm, besiktningsprotokoll, besiktning takskydd, OVK, intyg luftkvalitet, VVS-projektering, luftprotokoll, 7 st, spjällförteckning, fettavskiljare 2018-11-09
Skrivelse In Ansökan slutbesked, verifierad kontrollplan, utlåtande KA, intyg lov, antikvariskt utlåtande, intyg mottagningskontroll, egenkontroller, intyg bärverk, skyddsrumsintyg, följebrev 2018-11-09
Skrivelse In Handlingsförteckning 2017-06-09
Skrivelse In Följebrev 2017-06-09
Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2017-06-09
Skrivelse In Kontrollplan Antikvarisk konsekvensanalys 2017-06-09
Skrivelse In Kontrollplan Fuktsäkerhet 2017-06-09
Skrivelse In Arkitektritning Krishanteringsplan 2017-06-09
Skrivelse In Kontrollplan Energianvändning efter ombyggnad 2017-06-09
Skrivelse In Remissvar 2017-02-20
Skrivelse In Arkitektritning Brandskydd under byggtid 2017-06-09
Skrivelse In Kontrollplan Brandskyddsbeskrivning 2017-06-09
Ritning In Kontrollplan Brandskyddsskisser 2017-06-09
Skrivelse In Kontrollplan Ventilationsbrandskydd 2017-06-09
Skrivelse In Kontrollplan Granskningsutlåtande 2017-06-09
Skrivelse In Kontrollplan Ljud PM 2017-06-09
Skrivelse In Synpunkter/klagomål 2017-09-20
Ritning In Ventilationsritning Ritningar luftbehandling, 9 st 2017-06-09
Skrivelse In Ventilationsritning Arbetsmiljöplan 2017-06-09
Skrivelse In Produktionstidplan 2017-06-09
Ritning In Arkitektritning Ritning 2017-06-09
Skrivelse In Arkitektritning Kopia på tillstånd 2017-06-09
Skrivelse In Handlingsförteckning, bilaga bygglovshandling, material- och kulörbeskrivning, utlåtande tillgänglighet, antikvarisk förundersökning 2017-01-18
Ritning In Planritning Arkitektritningar, reviderade, 8 st 2017-01-18
Ritning In Situationsplan Situationsplan, reviderad 2017-01-18
Skrivelse In Intyg fläktrum, handlingsförteckning och följebrev 2017-06-28
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandling (kontrollplan) 2017-06-29
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post: mailto:stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se">stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se  

Frågor och svar