Ärende

Diarienr
2015-22156

Ärendegrupp
Byggärende

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall

Ärendestart
2015-12-22

Ärendeavslut

Senaste beslut
2017-12-13
Startbesked Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Konsthallen 1, Konsthallen 3, Konsthallen 4

Adress
Djurgårdsvägen 60, Falkenbergsgatan 1, Falkenbergsgatan 3

Stadsdel
Djurgården

Handläggare
Mattias Larsson

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2015-12-23
Skrivelse Ut Inkommen bygglovsansökan - Konsthallen 1,3 och 4 - Tillbyggnad av Liljevalchs konsthall 2015-12-23
Anmälan In Anmälan om kontrollansvarig, certifikat 2016-04-07
Skrivelse In Reviderings-PM 2016-07-11
Skrivelse In Kulör-material PM 2016-07-11
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2016-07-11
Ritning In Arkitektritning Reviderade arkitektritningar, 3 st 2016-07-11
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning arkitekt 2016-04-25
Skrivelse In Markritning Gestaltningsprogram 2016-04-25
Skrivelse In Markritning Kulör- och material-PM 2016-04-25
Ritning In Markritning Markplaneringsplan 2016-04-25
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar, 4 st 2016-04-25
Ansökan In Ansökan om bygglov (underskriven) 2016-09-07
Skrivelse In Kontrollprogram avseende omgivningspåverkan, teknisk beskrivning schakt- och grundläggningsarbeten 2017-11-09
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2016-01-11
Skrivelse In Fasadritning Gestaltningsprogram 2016-09-01
Skrivelse In Revidering-PM 2016-09-01
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2016-09-01
Ansökan In Ansökan om bygglov (ej underskriven) 2015-12-22
Skrivelse In Gestaltningsprogram 2015-12-22
Skrivelse In Arkitektritning Utlåtande tillgänglighet 2015-12-23
Ritning In Arkitektritning Situationsplan, planritningar, 4 st, sektionsritningar, 4 st, fasadritningar, 4 st, ritning byggsnitt, 2 st, ritning markplacering 2015-12-22
Skrivelse In Arkitektritning Utvändig material- och kulör PM 2015-12-23
Beslut SBN Protokollsutdrag 2017-02-23 § 39 2017-03-08
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar, 15 st 2017-08-23
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar, 15 st 2017-08-23
Skrivelse In Rapport Geoteknisk och Miljöteknisk undersökning, brandtekniskt utlåtande, brandskyddsbeskrivning med brandskyddsskisser, PM Miljöteknisk markundersökning, miljöprov, adresslista, beskrivning luftbehandling, följebrev 2017-08-23
Remiss SBK Remissvar Stadsmätning 2017-01-19
Skrivelse Ut SV: Omfördelning till ny inspektör för startbesked 2017-12-04
Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2017-10-02
Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök 2019-11-28
Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök, utskickat via e-post 2019-11-28
Skrivelse In Kontrollplan 2017-07-26
Skrivelse Ut Begäran om komplettering, utskickat via e-post 2017-05-19
Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2017-05-19
Skrivelse Ut Angående invändig hiss dispens, svar till kontrollansvarig 2018-02-05
Skrivelse Ut E-post svar angående invändig hiss 2018-02-14
Skrivelse Ut Tillbyggnadens anslutning, svar på telefonsamtal från KA 2018-06-05
Skrivelse In Följebrev 2017-09-18
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar, 50 st 2017-09-13
Beslut Ut Beslut om startbesked 2017-12-13
Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2017-03-14
Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2017-03-14
Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2017-03-14
Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov - Konsthallen 1, 3 och 4 - Tillbyggnad, Liljevalchs konsthall 2017-03-14
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2017-03-14
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (ritningsförteckning, ritning, tillgänglighet, utvändigt kulör- material- PM, gestaltningsprogram) 2017-02-23
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (16 st ritningar) 2017-02-23
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandling (kontrollplan) 2017-12-13
Remiss SBK Information Stadsmätning 2019-07-28
Skrivelse In LLV. Konsthallen 1,3,4 dnr. 2015-22156. Materialprover och tillf. bygglov Mockup 2016-08-12
Skrivelse In Liljevalchs tillbyggnad. Konsthallen 1,3,4, dnr 2015-22156, samt tillf. bygglov för mockup. 2016-12-07
Skrivelse In Sv: Liljevalchs konsthall. Bygglov tillbyggnad, D.nr. 2015-22156 2017-01-09
Skrivelse In Liljevalchs konsthall. Bygglov tillbyggnad, D.nr. 2015-22156 2016-12-23
Skrivelse In Diarienr 2015-22156 2016-11-30
Ritning In Arkitektritning Re: Vd: Sv: Konsthallen 1,3 och 4, dnr 2015-22156. Dispens för hiss? 2018-01-11
Ritning In Arkitektritning Sv: Konsthallen 1,3 och 4, dnr 2015-22156 2017-01-20
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2017-02-08
Skrivelse In SV: Konsthallen 1,3 och 4, dnr 2015-22156 2017-01-20
Skrivelse Ut SV: LLV. Konsthallen 1,3,4 Dnr. 2015-22156. Revidering på väg 2016-09-06
Skrivelse Ut Re: Sv: Konsthallen 1,3,4, dnr 2015-22156 2016-06-23
Skrivelse In Liljevalchs konsthall 2017-02-08
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post: mailto:stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se">stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se  

Frågor och svar