Ärende

Diarienr
2014-12434

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Nybyggnation av bussterminal vid Slussen. Del av Södermalm 7:87 m.fl.

Ärendestart
2014-08-06

Ärendeavslut
2018-06-29

Senaste beslut
2017-02-02
Godkännande Bifall, Laga kraft 2018-05-04
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Södermalm 7:87

Adress
Katarinavägen 16a

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Fredrik Meurling

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Beslut SBN Protokollsutdrag 2014-09-11 § 11 2014-09-23
Skrivelse Ut Underlag för behovsbedömning 2014-10-21
Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2014-11-06
Beslut In Beslut 2014-10-10, kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande (mål nr 23069-14) står därför fast, mål nr 6725-14 2014-10-15
Skrivelse Ut Översändande av överklagande 2014-10-15
Besvär In Överklagande, 4 bilagor 2014-10-13
Besvär In Överklagande samt begäran om inhibition 2014-10-07
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2014-09-11
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start pm 2014-09-04
Skrivelse Sbk Beställning av ny planakt 2014-08-06
Skrivelse In Yttranden 2014-11-11
Beslut Ut Stadsbyggnadsnämndens beslut - Mål nr 23069-14, enhet 12 2015-02-20
Skrivelse In Behovsbedömning bussterminal katarinaberget 2014-11-13
Skrivelse In Föreläggande om yttrande senast den 8 december 2014, Mål nr 23069-14 2014-12-02
Skrivelse Ut Begäran om anstånd 2014-12-05
Skrivelse In Behovsbedömning bussterminal vid Slussen 2015-11-13
Skrivelse In SV: Avgränsningssamråd MKB Bussterminal vid Slussen 2016-02-09
Skrivelse In Re: samråd om Dnr 2014-12434 2016-02-05
Skrivelse In Re: samråd om Dnr 2014-12434 2016-02-05
Remiss Ut Avgränsningssamråd MKB Bussterminal vid Slussen 2016-02-05
Remiss Ut Avgränsningssamråd MKB Bussterminal vid Slussen 2016-02-05
Remiss Ut Underlag till avgränsningssamråd MKB Bussterminal vid Slussen 2016-02-05
Skrivelse In Underrättelse om anstånd 2014-12-09
Utlåtande SBN Tjänstutlåtande, Yttrande angående överklagan 2015-02-12
Skrivelse Sbk Yttrande angående laglighetsprövning 2015-02-12
Beslut SBN Protokollsutdrag 2015-02-19 § 22 2015-02-20
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2015-02-19
Skrivelse In SV: Samråd om behovsbedömning ny bussterminal vid Slussen 2015-11-06
Remiss Ut VB: Samråd om behovsbedömning ny bussterminal vid Slussen 2015-11-04
Remiss Ut Samråd om behovsbedömning ny bussterminal vid Slussen 2015-10-08
Skrivelse In Skrivelse gällande bussterminal i Katarinaberget 2015-05-08
Skrivelse In SV: Underlag till avgränsningssamråd MKB Bussterminal vid Slussen 2016-02-08
Skrivelse In SV: Protokoll från avgränsningsamråd gällande detaljplan för Busstermainal vid Slussen 2016-03-24
Protokoll Ut Protokoll Avgränsningssamråd, MKB, DP bussterminal vid slussen 2016-03-24
Skrivelse Ut Planhandlingar bussterminal Utkast 20160411 (Mail 1 av 2) 2016-04-13
Skrivelse Ut Planhandlingar bussterminal Utkast 20160411 (Mail 2 av 2) 2016-04-13
Skrivelse In SV: Behovsbedömning Bussterminal vid slussen 2015-12-01
Skrivelse In Behovsbedömning bussterminal vid Slussen 2015-11-16
Skrivelse In Behovsbedömning bussterminal vid Slussen 2015-11-13
Avtal In Påskrivet planavtal 2015-05-22
Skrivelse Ut SV: samråd om Dnr 2014-12434 2016-02-05
Utlåtande SBN Planbeskrivning, NYA PBL 2016-05-17
Skrivelse Ut Svar: nedstängning av ok/q8 slussen??? 2016-03-14
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp/S-TDp del 7(8) 2016-05-16
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp/S-TDp del 8(8) 2016-05-16
Skrivelse In Regionala alternativ för bussterminal för Ostsektorn 2016-05-13
Skrivelse In Kulturmiljöutredning 2016-05-13
Skrivelse In Luftkvaliteutredning 2016-05-13
Skrivelse In Riskbedömning 2016-05-13
Skrivelse In Trafikbullerutredning 2016-05-13
Skrivelse In Miljökonsekvensbeskrivning 2016-05-13
Skrivelse In Alternativredovisning 2016-05-13
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp/S-TDp del 5(8) 2016-05-16
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp/S-TDp del 6(8) 2016-05-16
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp/S-TDp del1(8) 2016-05-16
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp/S-TDp del 2(8) 2016-05-16
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp/S-TDp del 3(8) 2016-05-16
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp/S-TDp del 4(8) 2016-05-16
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-05-16
Skrivelse In Planärende på samråd, Del av Södermalm 7:87 m.fl. Nybyggnation av bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna, har mottagits 2016-05-31
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2014-12434 2016-06-01
Skrivelse In Avgränsningssamråd MKB Bussterminal vid Slussen 2016-05-20
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2016-05-30
Skrivelse In Ingenjörsgeologisk prognos 2016-05-31
Skrivelse In Säkerhetsmål 2016-05-31
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan 2016-06-01
Skrivelse In Synpunkter på bussterminalen i Katarinaberget (Slussen) 2016-06-01
Skrivelse In Utsmyckningen av bussterminalen i Slussen 2016-06-14
Skrivelse In Synpunkt 2016-06-01
Skrivelse In Samråd om bussterminalen i Katarinaberget den 14 juni 2016 2016-06-07
Skrivelse In Övergripande riskbedömning av alternativa lokaliseringar 2016-04-15
Skrivelse In Ett yttrande ang Bussterminal i Katarinaberget 2016-06-17
Bild In Bild Kungörelse i Mitti 2016-06-08
Skrivelse In Yttrande 2016-06-21
Besvär In Överklagande 2016-06-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-06-16
Skrivelse In Remissvar Originalhandling inkom 2016-06-21 2016-06-17
Skrivelse In Synpunkter 2016-06-21
Skrivelse In Synpunkter på Bussterminal Slussen, diarienummer 2014-12434 2016-06-21
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-20
Skrivelse In Yttrande 2016-06-23
Skrivelse In Remissvar. Inkom även 2016-06-28 2016-06-23
Skrivelse In Synpunkter 2016-06-27
Skrivelse In Synpunkter 2016-06-21
Skrivelse In Synpunkter 2016-06-23
Skrivelse In Yttrande 2016-06-22
Skrivelse In Yttrande 2016-06-22
Skrivelse In Synpunkter 2016-06-20
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-30
Skrivelse In Synpunkter och yrkanden 2016-07-01
Skrivelse In Remissvar 2016-06-23
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-01
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-23
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-30
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-01
Skrivelse In bussterminalen 2016-06-29
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-07-01
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2014-12434 2016-07-04
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-05
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-04
Remiss Ut E utskick Planärende på samråd 2016-05-31
Bild In Bild Klipp Dn, SvD, samråd plan 2016-05-31
Skrivelse In Remissvar 2016-06-17
Skrivelse In Nej till dödsfälla, dnr 2014-12434 2016-07-01
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-02
Skrivelse In Slussen 2016-07-02
Skrivelse In Yttrande om bussterminal vid Slussen - diarienummer 2014-12434 2016-07-02
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-04
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-04
Skrivelse In Komplettering av tidigare inskickade synpunkter 2016-07-05
Skrivelse In Projekt Slussen diarienummer 2014-12434 2016-07-05
Skrivelse In Yttrande, inga synpunkter 2016-07-06
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-06
Skrivelse In Bussterminalen i Katarinaberget 2016-07-06
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-07
Skrivelse In Stockholm Parkering kommer att komplettera med synpunkter inom kort 2016-07-07
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-07
Skrivelse In Remissvar 2016-07-07
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-07
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-07
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-07-07
Skrivelse In Dp 2014-12434-54 detaljplan för bussterminal vid Slussen 2016-07-07
Skrivelse In Remissvar-Nybyggnation av bussterminal för Nacka-Värmdöbussarna 8 juli 2016-07-08
Skrivelse In Diarenr. 2014-12434 2016-07-08
Skrivelse In Dp 2014-12434-54 detaljplan för Bussterminal vid Slussen 2016-07-09
Skrivelse In Detaljplanen för bussterminal i Katarinaberget 2016-07-09
Skrivelse In Dnr 2014-12434 - förslag till detaljplan för Bussterminal vid Slussen Originalhandling inkom 2016-07-12 2016-07-09
Skrivelse In Dp 2014-12434-54 Bussterminal vid Slussen 2016-07-10
Skrivelse In Bussterminal i Katarinaberget 2016-07-10
Skrivelse In Yttrande katarinaterminalen Inkom per post 2016-07-11 2016-07-10
Skrivelse In Dp 2014-1243454, gällande bussterminal i Katarinaberget 2016-07-10
Skrivelse In Garaget i Katarinaberget 2016-07-10
Skrivelse In Yttrande bussterminal i Katarinaberget 2016-07-11
Skrivelse In Dp 2014-12434-54 Detaljplan för Bussterminal vid Slussen 2016-07-10
Skrivelse In Yttrande 2016-07-10
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-10
Skrivelse In Dp 2014-12434-54 detaljplan för Bussterminal vid Slussen. 2016-07-10
Skrivelse In Diarienummer 2014-12434-54 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Protest 2016-07-11
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-07-11
Skrivelse In Protest 2016-07-11
Skrivelse In Remissvar 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter på bussterminal i Katarinaberget D-nr 2014-12434 2016-07-11
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter, fullmakt Originalhandling inkom 2016-07-12 2016-07-11
Skrivelse In Yttrande 2016-07-11
Skrivelse In Yttrande 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter på Bussterminal -diarienummer 2014-12434 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Protestera mot bussterminalen 2016-07-11
Skrivelse In Protetst 2016-07-11
Skrivelse In Protest 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Yttrande bussterminal i Katarinaberget - Ny fil, ersätter tidigare 2016-07-12
Skrivelse In Yttrande angående planförslaget om bussterminal i Katarinaberget 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-08
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-08
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-08
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-08
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-08
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter på förslag om bussterminal i Katarinaberget D-nr: 1914-12434 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-11
Skrivelse In Samrådsyttrande bussterminal Nacka Värmdö 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In "nya slussen" diarienr. 2014-12434 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Trafiklösning bussar Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Yttrande 2016-07-12
Skrivelse In Yttrande över förslag till ny detaljplan och ny fastighetsbildning (3D) för en bussterminal, S-Dp/TDp 2014-12434 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Namnlista för 23 protestskrivelse till diariet, separat diarieförda 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2014-12434 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In S-Dp/S-TDp 2014-12434-54. Synpunkter på detaljplan för Bussterminal vid Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Dp 2014-12434-54 detaljplan för Bussterminal vid Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-11
Skrivelse In Synpunkter på detaljplaneförslag 2016-07-12
Skrivelse In Protest 2016-07-12
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-07-12
Skrivelse In Nacka Miljövårdsråds samrådsyttrande för bussterminal vid Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter från DLV på bussterminal i Katarinaberget (Dnr 2014-12434) 2016-07-12
Skrivelse In Komplettering av DLV:s yttrande över Dnr 2014-12434 2016-07-12
Skrivelse In Bussterminalen i Katarinaberget 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Protest bussterminalen 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter på S-Dp/S-TDp 2014-12434-54 2016-07-12
Skrivelse In Protest 2016-07-12
Skrivelse In Bussterminal i Katarinaberget: en gräsrot tycker till 2016-07-12
Skrivelse In Protest, Detaljplan 2014-12434-54 2016-07-12
Skrivelse In Protest mot Dp 2014-12434-54 detaljplan för Bussterminal vid Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Protest Dp 2014-12434-54 detaljplan för Bussterminal vid Slussen. 2016-07-12
Skrivelse In Komplettering av gräsrotsyttrande över Dnr 2014-12434 2016-07-12
Skrivelse In Protest mot Dp 2014-12434-54 detaljplan för bussterminal Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Yttrande över Ny detaljplan för bussterminal i Katartinaberget 2016-07-12
Skrivelse In Protest mot Dp 2014-12434-54 detaljplan för Bussterminal vid Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Ingen bussterminal i Katarinaberget 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpumnkter diarienummer 2014-12434 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2014-12434 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Protest mot förslaget 2016-07-12
Skrivelse In Yttrande ang detaljplan för bussterminal vid Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Tillägg till Yttrande ang detaljplan för bussterminal vid Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter på förslag till detaljplan för Bussterminal vid Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Fw: Kompletterat yttrande över Dnr 2014-12434 Ersätter tidigare version 2016-07-12
Skrivelse In Resenärsforum - Yttrande över bussterminalen vid Slussen 2016-07-12
Skrivelse In Slussen - Bussterminal - Dnr 2014-12434 Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter Katarinaberget 2016-07-13
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Nej till bussterminal 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-12
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-13
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-13
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2014-12434 - Branden i gasbuss 12 juli i Göteborg. 2016-07-13
Skrivelse In Synpunkter 2016-07-14
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-14
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-19
Skrivelse In Nej till nedanstående 2016-07-14
Skrivelse In protest 2016-07-15
Skrivelse In Komplettering till mina synpunkter förslag till ny detaljplan en busstermiinal,S-Dp/TDp 2014-12434 2016-07-19
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-14
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-14
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-15
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-18
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-25
Skrivelse In Protestskrivelse 2016-07-26
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse, med namn 2016-08-31
Skrivelse In Yttrande 2016-07-28
Skrivelse In Synpunkter 2016-08-02
Skrivelse In Protest 2016-08-04
Skrivelse In Protest 2016-08-06
Utlåtande SBN Tjänstutlåtande redovisning av plansamråd 2016-09-01
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-08-18
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-Dp 2016-08-22
Skrivelse Sbk Etiketter S-Dp 2016-08-22
Skrivelse In Bussterminal vid Slussen, protest 2016-08-28
Skrivelse In Bussterminal vid Slussen 2016-08-28
Skrivelse In Protest 2016-08-29
Skrivelse In Protest 2016-08-30
Skrivelse In Protest 2016-08-30
Skrivelse In Protest 2016-08-30
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse PUL 2016-08-31
Skrivelse In Protest 2016-08-31
Skrivelse In Protest 2016-08-31
Skrivelse In Protest 2016-09-01
Skrivelse In Protest 2016-09-01
Skrivelse In Protest 2016-09-05
Skrivelse In Protest 2016-09-05
Skrivelse In Protest 2016-09-05
Protokoll In FHR protkollsuttdrag § 6.pdf 2016-09-05
Skrivelse In Synpunkter 2016-09-06
Skrivelse In Protest 2016-09-06
Skrivelse In Protest 2016-09-06
Skrivelse In Bussterminal slussen 2016-09-06
Skrivelse In Remissvar 2016-09-07
Skrivelse In Synpunkter 2016-09-07
Skrivelse In Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden, bilaga 2016-09-07
Skrivelse In Protest 2016-09-09
Skrivelse In Protest 2016-09-13
Skrivelse In Protest 2016-09-14
Skrivelse In Protest 2016-09-15
Skrivelse In Protest 2016-09-20
Skrivelse In Protest 2016-09-20
Skrivelse In Protest 2016-09-20
Skrivelse In Protest 2016-09-20
Beslut SBN Protokollsutdrag 2016-09-08 § 12 2016-09-21
Skrivelse In Protest 2016-09-21
Skrivelse In Protest 2016-09-21
Utlåtande SBN Planbeskrivning Granskning 2016-10-12
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning Dp 2016-09-29
Skrivelse Sbk Etiketter Dp 2016-09-29
Skrivelse In Protest 2016-10-05
Skrivelse In Protest 2016-10-05
Skrivelse In Yttrande 2016-10-05
Karta Ut Plankarta Plankarta 1(8)_Dp/ÄDp 2016-10-12
Karta Ut Plankarta Plankarta 2(8)_Dp/ÄDp 2016-10-12
Karta Ut Plankarta Plankarta 3(8)_Dp/ÄDp 2016-10-12
Karta Ut Plankarta Plankarta 4(8)_Dp/ÄDp 2016-10-12
Karta Ut Plankarta Plankarta 5(8)_Dp/ÄDp 2016-10-12
Karta Ut Plankarta Plankarta 6(8)_Dp/ÄDp 2016-10-12
Karta Ut Plankarta Plankarta 7(8)_Dp/ÄDp 2016-10-12
Karta Ut Plankarta Plankarta 8(8)_Dp/ÄDp 2016-10-12
Skrivelse Sbk Annonsunderlag DN och SvD Mitt i Södermalm, Nacka-Värmdöposten. Granskning/utställning 2016-10-17
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning PUL 2016-10-14
Skrivelse Sbk etiketter enskilda personer (besvärsberättigade)-underrättelse om granskning 2016-10-17
Skrivelse Ut Annonsklipp tidningen Mitti & NVP 18 oktober 2016 2016-10-12
Skrivelse In Protest 2016-10-12
Skrivelse In Protest 2016-10-12
Skrivelse In Fwd: Föreningen Bevara Slussens yttrande till SBN inför sammanträde om bussterminalen i Katarinaberget den 8 ds 2016-10-13
Skrivelse Ut Granskning-adresser informationsutskick 2016-10-17
Skrivelse In Regionala alternativ för bussterminal för ostsektorn 2016-10-11
Skrivelse In Miljökonsekvensbeskrivning 2016-10-11
Skrivelse In Alternativredovisning bussterminal vid slussen 2016-10-11
Skrivelse In Luftkvalitetsutredning för bussterminal vid Slussen 2016-10-11
Skrivelse In Trafikbuller Bussterminalen vid slussen 2016-10-11
Skrivelse In Riskbedömning som underlag för MKB 2016-10-11
Skrivelse In Kulturmiljöutredning 2016-10-11
Skrivelse In Ingenjörsgeologisk prognos 2016-10-11
Skrivelse In Projektspecifikt säkerhetsmål 2016-10-11
Skrivelse In Säkerhetskoncept 2016-10-11
Skrivelse In Slussen Bussterminal Wissim 2016-10-11
Skrivelse In Protest 2016-10-18
Skrivelse In Brandtekniskt utlåtande avseende fastighetsbildning, 3D-fastighet, för bussterminal 2016-10-11
Skrivelse Ut E-utskick. Planärende på granskning Dnr: 2014-12434, Del av Södermalm 7:87 m.fl. 2016-10-19
Skrivelse Ut Anlagsbevis-granskning 2016-10-19
Skrivelse In Annonsklipp DN & SvD, 19/10-2016 2016-10-19
Skrivelse In Skrivelse/fråga om externa utredare riskfrågor 2016-10-19
Skrivelse In Synpunkter Dnr2014-12434 2016-10-21
Skrivelse In Remissvar 2016-10-21
Skrivelse In Protest 2016-10-24
Skrivelse In Protest 2016-10-24
Skrivelse In Brev i retur - Underrättelse om granskning 2016-10-24
Skrivelse In Synpunkter 2016-10-25
Skrivelse In Synpunkter 2016-10-27
Skrivelse In Påminnelse om ställda frågor 2016-10-27
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2014-12434 2016-10-28
Skrivelse In Protest 2016-11-01
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-01
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-01
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-01
Skrivelse In Yttrande 2016-11-03
Skrivelse In Granskningsyttrande 2016-11-03
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-08
Skrivelse In Remissvar 2016-11-08
Utlåtande SBN Granskningsutlåtande PUL 2017-01-09
Skrivelse In Yttrande 2016-11-08
Skrivelse In Yttrande, inkom underskrivet 2016-11-11 2016-11-09
Skrivelse In Yttrande 2016-11-11
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan 2016-11-11
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2014-12434 2016-11-12
Skrivelse In Bussterminal vid Slussen 2016-11-13
Skrivelse In Protest mot bussgaraget 2016-11-13
Skrivelse In Protest mot bussgarage 2016-11-13
Skrivelse In Protest mot Katarinabergets bussterminal 2016-11-13
Skrivelse In Protest 2016-11-13
Skrivelse In Protest 2016-11-13
Skrivelse In Protest 2016-11-14
Skrivelse In Protest mot bussterminalen i Katarinaberget 2016-11-13
Skrivelse In Protest 2016-11-14
Skrivelse In Protest 2016-11-14
Skrivelse In Nej till Bussterminal i Katarinaberget 2016-11-13
Skrivelse In Protest 2016-11-13
Skrivelse In Protest 2016-11-13
Skrivelse In Protest mot planförslag bussterminal Slussen 2016-11-13
Skrivelse In Remissvar 2016-11-14
Skrivelse In Yttrande 2016-11-14
Skrivelse In Katarinaberget vid Slussen 2016-11-14
Skrivelse In Beslut och yttrande 2016-11-14
Skrivelse In Bussterminalen i Katarinaberget 2016-11-14
Skrivelse In Yttrande 2016-11-14
Skrivelse In Planförslag bussterminal i Katarinberget Dp 2014-12434 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-14
Skrivelse In Jag protesterar mot detta planförslag 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-14
Skrivelse In Bussterminalen Slussen 2016-11-14
Skrivelse In Nej till bussgrottan 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-14
Skrivelse In Slussen, bussterminalen 2016-11-14
Skrivelse In ”AKUT: Ett historiskt tillfälle att förbättra Slussen” / Ny syn på Slussen 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-14
Skrivelse In Protest 2016-11-14
Skrivelse In Synpunkter om pågående plan 2016-11-14
Skrivelse In Protest 2016-11-14
Skrivelse In Garage 2016-11-14
Skrivelse In Protest 2016-11-14
Skrivelse In Slopa Bussterminalen i Katarinaberget NU! Hör ni förtroendevalda, som fått låna makten av oss i fyra år, inga varningsklockor alls? 2016-11-14
Skrivelse In Protest 2016-11-14
Skrivelse In Protest 2016-11-14
Skrivelse In Protest 2016-11-15
Skrivelse In Yttrande, bilagor, inkom även 2016-11-16 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter, inkom underskrivet 2016-11-16 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Yttrande från DLV över bussterminal i Katarinaberget; Dp 2014-12434 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkterpå förslag till detaljplan för Bussterminal vid Slussen del av Södermalm 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter på detaljplan Dnr 2014-12434 2016-11-15
Skrivelse In Yttrande, inkom undertecknat 2016-11-16 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter, förslag 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter, inkom även 2014-11-17 2016-11-15
Skrivelse In Yttrande 2016-11-15
Skrivelse In Yttrande 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter, inkom även 2016-11-16 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-15
Skrivelse In Protest mot bussterminal Katarinaberget 2016-11-15
Skrivelse In Bussterminal i Katarinaberget 2016-11-15
Skrivelse In Protest 2016-11-15
Skrivelse In Protest 2016-11-15
Skrivelse In Protest mot detaljplan Bussterminal. 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkter Detaljplan för bussterminal vid Slussen 2016-11-15
Skrivelse In Synpunkt på planen för bussterminal vid Skussen Dp 2014-12434 2016-11-16
Skrivelse In Planförslag bussterminal Slussen 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Yttrande 2016-11-16
Skrivelse In Yttrande av Detaljplan för bussterminal vid Slussen Dnr 2014-12434 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Protest 2016-11-16
Skrivelse In Protest 2016-11-16
Skrivelse In Granskningsyttrande bussterminal vid Slussen, dnr 2014-12434 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter, bilaga 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Protest 2016-11-16
Skrivelse In Granskningsyttrande 2016-11-16
Skrivelse In Yttrande på Katarinaterminalen 2016-11-16
Skrivelse In Yttrande 2016-11-16
Skrivelse In Protest 2016-11-17
Skrivelse In Yttrande 2016-11-16
Skrivelse In Komplettering till tidigare yttrande 2016-11-17
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Yttrande 2016-11-16
Skrivelse In Granskningsyttrande 2016-11-16
Skrivelse In Yttrande angående planförslag om Bussterminal Katarinaberget 2016-11-17
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Yttrande 2016-11-16
Skrivelse In Remissvar 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter diarienr 2014-12434 2016-11-16
Skrivelse In Yttrande 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Granskningsyttrande över Detaljplan för bussterminal vid Slussen del av Södermalm 7:87 mfl. Dp/ÄDp 2014-12434. 2016-11-16
Skrivelse In Yttrande 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter på Bussterminalen i Katarinaberget (Dp 2014- 12434) 2016-11-16
Skrivelse In Uttalande från ett öppet möte i föreningen Bevara Slussen om bussterminalen i Katarinaberget Dp/ÄDp 2014-12434 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-16
Skrivelse In Synpunkter med bilagor 2016-11-16
Skrivelse In Fråga angående planering 2016-11-17
Skrivelse In Fw: Yttrande över bussterminal vid Slussen Db/ÄDp 2014-12434 KORRIGERAD TEXT 2016-11-17
Skrivelse In Protest 2016-11-17
Skrivelse In Remissvar 2016-11-17
Skrivelse In Re: Bussterminalen vid Slussen 2016-11-17
Skrivelse In Synpunkter 2016-11-18
Skrivelse In Protest 2016-11-22
Skrivelse In Yttrande 2016-11-30
Skrivelse In Yttrande över detaljplan för bussterminal vid Slussen 2016-12-06
Protokoll In Protokollsutdrag för kännedom/registrering, FHR SBN+EN 2016-11-08 2016-12-01
Skrivelse In Re: Bussterminalen Slussen 2016-12-18
Skrivelse Sbk Tjänsteutlåtande godkännande 2017-01-26
Karta Sbk Plankarta Reviderad plankarta 1(8) 2017-01-09
Karta Sbk Plankarta Reviderad plankarta 2(8) 2017-01-09
Karta Sbk Plankarta Reviderad plankarta 3(8) 2017-01-09
Karta Sbk Plankarta Reviderad plankarta 4(8) 2017-01-09
Utlåtande Ut Meddelande efter granskning 2017-01-17
Karta Sbk Plankarta Reviderad plankarta 5(8) 2017-01-09
Karta Sbk Plankarta Reviderad plankarta 6(8) 2017-01-09
Karta Sbk Plankarta Reviderad plankarta 7(8) 2017-01-09
Karta Sbk Plankarta Reviderad plankarta 8(8) 2017-01-09
Skrivelse Sbk Planbeskrivning antagande 2017-01-09
Skrivelse Sbk Kungörelse annonser i SvD, DN, Mitti och NVP efter granskning 2017-01-17
Skrivelse In Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan bussterminal vid slussen 2016-12-13
Skrivelse In Riskbedömning som underlag för MKB. 2016-12-09
Skrivelse In Oberoende granskning av riskbedömning och säkerhetskoncept. 2016-12-13
Skrivelse In WSPs bemötande av Briabs granskningssynpunkter 2016-12-19
Skrivelse In Oberoende granskning av riskbedömning och säkerhetskoncept (komplettering) 2016-12-20
Skrivelse In Tredjepartsgranskning underlag detaljplan - brand/risk 2016-12-16
Skrivelse Ut Granskningsutlåtande med namn 2017-01-09
Skrivelse In Brandtekniskt utlåtande 2016-09-21
Skrivelse Ut E-utskick. Meddelande efter granskning, Del av Södermalm 7:87 m.fl. Dnr: 2014-12434 2017-01-17
Skrivelse In Remissvar 2017-01-18
Skrivelse In annonsklipp Mitti,17/1-2017 2017-01-19
Skrivelse In annons klipp SvD och DN 17/1-2017 2017-01-17
Skrivelse In annons klipp Nacka Värmdö-Posten 17/1 2017-01-23
Skrivelse In Fw: Sprängningar på Katarinavägen Frågor 2017-01-03
Skrivelse In Fw: Bussterminaler i undermarksanläggning 2016-11-03
Skrivelse In Re: Bussterminaler i undermarksanläggning 2016-11-03
Skrivelse In Fw: Bussterminaler i undermarksanläggning 2016-10-28
Skrivelse Ut SV: KS 161116 Angående yttrande på DP bussterminal vid Slussen 2016-11-30
Skrivelse Ut SV: Fråga till registraturen 2016-11-17
Skrivelse Ut SV: Citat från telefonsamtal 2016-10-18
Skrivelse In VB: Dp 2014-12434-54 - förhandling den 2 februari 2017 2017-01-30
Skrivelse In Synpunkt 2017-01-30
Beslut SBN Protokollsutdrag 2017-02-02 § 18 2017-02-03
Beslut Ut Detaljplan för Södermalm 7:87 m.fl. Bussterminal vid Slussen, expediering av beslut 2017-02-03
Skrivelse In Synpunkter 2017-01-09
Skrivelse In Om granskningen av bussterminalen vid Slussen, synpunkt 2017-01-31
Skrivelse In VB: VIKTIG TRYGGHETSINFORMATION (Slussen) 2017-02-14
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (anslagstavlan) 2017-03-28
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (brev) 2017-03-28
Skrivelse Sbk Etiketter Dp antagande 2017-03-28
Skrivelse Sbk E-post adresser antagande 2017-03-28
Skrivelse In Protest 2017-03-15
Skrivelse In Protest 2017-03-15
Skrivelse In Protest 2017-03-16
Protokoll In Protokollsutdrag för kännedom/registrering, FHR SBN+EN 2017-03-07 2017-03-13
Skrivelse In Synpunkter och frågor 2017-03-23
Beslut In Beslut 2017-03-20 § 29, utlåtande 2017-03-28
Skrivelse Ut E-utskick. Antaget förslag till detaljplan för Bussterminal vid Slussen del av Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm, Dp/ÄDp 2014-12434 2017-03-28
Skrivelse Ut E-utskick privatpersoner. Antaget förslag till detaljplan för Bussterminal vid Slussen del av Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm, Dp/ÄDp 2014-12434 2017-03-28
Skrivelse In Synpunkter 2017-04-07
Besvär In Överklagan 2017-04-10
Besvär In Överklagan 2017-04-11
Besvär In Överklagande, bilagor 2017-04-12
Besvär In Överklagande. Inkom även per post 2017-04-13 2017-04-12
Besvär In Överklagande 2017-04-12
Besvär In Överklagande av detaljplan Dp/ÄDp 2014-12434 2017-04-13
Besvär In Överklagande 2017-04-14
Besvär In Överklagan av Bussterminal vid Slussen i Katarinaberget Dp 2014-12434-54 2017-04-16
Besvär In VB: Överklagan av bussterminal vid Slussen diarie 2014-12434. Underskriven originalhandling inkom 2017-04-19 2017-04-18
Besvär Ut Överklagandebrev till MMD 2017-05-08
Skrivelse Sbk Brev i retur-åter till avsändaren "meddelande om antagande". 2017-04-07
Besvär In Överklagande av detaljplan för bussterminal i Katarinaberget, DNR 2014-12434 Originalhandling inkom 2017-04-19 2017-04-18
Besvär In Överklagan 2017-04-13
Besvär In Överklagan 2017-04-12
Besvär In Överklagan 2017-04-12
Besvär In Överklagan 2017-04-12
Besvär In Överklagan 2017-04-18
Besvär In Överklagande av, kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2017 att anta detaljplanen för Södermalm 7:87 i stadsdelen Södermalm, Dp/ÄDp 2014-12434 2017-04-18
Besvär In Överklagan 2017-04-18
Besvär In Överklagande Dp/ÄDp 2014-12434 2017-04-18
Besvär In Överklagan 2017-04-18 2017-04-18
Beslut In Beslut, 2017-04-18, Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Enligt 13 kap. 4 § PBL får detta beslut inte överklagas, 40411-13180-2017 2017-04-18
Besvär In Överklagan av beslut DP 2014-12434, bilagor 2017-04-18
Besvär In Överklagan av beslut DP 2014-12434 2017-04-18
Besvär In Överklagan av Detaljplanen för bussterminal i Katarinaberget Dp/ÄDp 2014-12434 2017-04-18
Besvär In Överklagan detaljplan för bussterminal vid Slussen 2017-04-18
Besvär In Komplettering inlaga överklagan till föreningen Bevara Slussens överklagande 2017-04-18
Besvär In Överklagande bussterminal Katarinaberget Inkom 2017-04-18 hos Nacka Tingsrätt 2017-04-19
Besvär In VB: Överklagande av beslut om Detaljplan Dp 2014-12434-54, ÄDp 2014-12434-54 Inkom hos Mark- och Miljödomtolen 2017-04-18 2017-04-19
Besvär In SV: Överklagande av beslut om Detaljplan Dp 2014-12434-54, ÄDp 2014-12434-54 2017-04-19
Besvär In Överklagan 2017-04-18
Besvär In Överklagande 2017-04-19
Besvär In Överklagande 2017-04-18
Besvär In Överklagande, bilagor 2017-04-18
Besvär In Överklagan av Detaljplanen för bussterminal i Katarinaberget, bilagor 2017-04-18
Besvär In Överklagan, ersätter tidigare 2017-04-19
Besvär In Överklagan 2017-04-20
Besvär In Överklagan 2017-04-10
Besvär In Överklagande, bilagor 2017-04-21
Skrivelse Sbk Brev i retur - meddelande om antagande - adressat okänd 2017-04-26
Besvär In Överklagan 2017-04-28
Skrivelse Sbk Akten (3 kollin) budats till MMD 8 maj 2017 2017-05-08
Besvär In Överklagande, inkom för rättidsprövning från Mark- och miljödomstolen 2017-05-15
Besvär Ut Överklagande avvisas, för sent inkommet 2017-05-30
Besvär Ut Överklagande avvisas, för sent inkommet 2017-05-30
Protokoll In Protokollsutdrag FHR SBN+EN 2017-04-11 2017-05-15
Besvär In Överklagaden, bilagor 2017-05-19
Skrivelse In SV: LST beslut om överprövning 2017-05-22
Skrivelse In SV: LST beslut om överprövning 2017-05-22
Skrivelse Ut SV: LST beslut om överprövning 2017-05-22
Skrivelse Ut SV: Planerad bussterminal vid Slussen i Stockholm - närliggande kvartersskyddsrum etc 2017-05-30
Skrivelse Ut Överklagande av förslag till detaljplan avseende Södermalm 7:87 2017-05-30
Skrivelse In Avskrivningsbeslut för Miljöpartiet de gröna i Nacka för kännedom Mål nr P 2576-17 2017-06-01
Skrivelse In Re: Överklagande av förslag till detaljplan avseende Södermalm 7:87 2017-06-06
Beslut In Slutligt beslut, Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena, nr DP 2014-12434-54, mål nr, P 2576-17 2017-06-16
Skrivelse In Underrättelse, tillfälle till yttrande senast den 2017-09-20, Mål nr P 2576-17 2017-06-19
Besvär In Överklagande av beslut om avvisande 2017-06-22
Skrivelse In Protest 2017-07-19
Skrivelse In Re: Planerad bussterminal vid Slussen i Stockholm - närliggande kvartersskyddsrum etc 2017-06-14
Skrivelse Ut SV: Planerad bussterminal vid Slussen i Stockholm - närliggande kvartersskyddsrum etc 2017-09-28
Skrivelse In Yttrande - Godkännande av förslag till detaljplan för bussterminal vid Slussen 2017-10-05
Skrivelse In Tjut Godkännande av förslag till detaljplan för bussterminal vid Slussen 2017-10-05
Skrivelse In Slussen projektet 2017-11-14
Skrivelse In Föreläggande om yttrande senast den 2017-11-23 mål nr P 2576-17 2017-11-17
Skrivelse In VB: P 2576-17 2017-11-17
Besvär In Överklagan 2017-11-21
Skrivelse In Skrivelse 2017-11-21
Beslut In Beslut 2017-11-22, anstån med yttrande till 2017-12-20, mål nr P 2576-17 2017-11-23
Skrivelse Ut Angående skydd av berget i enlighet med kulturmiljölagen 2017-11-24
Skrivelse In Angående rättidsprövning, mål nr, 2576-17 2017-11-27
Skrivelse In Dom i P 2576-17 2018-02-02
Skrivelse In Nacka TR P 2576-17 Dom 2018-02-02.pdf 2018-02-02
Beslut In Beslut, 2018-05-04, Mark- och miljööverdomstolen avvisar överklagandena, ger inte prövningstillstånd, i mål nr P 2576-17, 2014-12434 2018-05-07
Skrivelse Ut E-utskick-Laga kraft 2018-05-08
Karta Sbk Plankarta Plankarta DP 1(8) ÄDp 1(8) Laga kraft 2018-06-29
Karta Sbk Plankarta Plankarta Dp 2(8) ÄDp 2(8) Laga kraft 2018-06-29
Karta Sbk Plankarta Plankarta Dp 3(8) ÄDp 3(8) Laga kraft 2018-06-29
Karta Sbk Plankarta Plankarta Dp 4(8) ÄDp 4(8) Laga kraft 2018-06-29
Karta Sbk Plankarta Plankarta Dp 5(8) ÄDp 5(8) laga kraft 2018-06-29
Karta Sbk Plankarta Plankarta Dp 6(8) ÄDp 6(8) Laga kraft 2018-06-29
Karta Sbk Plankarta Plankarta Dp 7(8) ÄDp 7(8) Laga kraft 2018-06-29
Karta Sbk Plankarta Plankarta Dp 8(8) ÄDp 8(8) Laga kraft 2018-06-29
Utlåtande SBN Planbeskrivning Laga kraft 2018-06-29
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

 ​

Frågor och svar