Obligatoriska fält är markerade med *

Här kan du söka efter information om vilka adresser som har möjlighet att söka bidrag för bullerreducerande fönsteråtgärder eller som redan har utfört fönsteråtgärder med bidrag.

Alla fastigheter finns inte med, till exempel om ljudnivån inte är speciellt hög. Hus byggda efter 1980 finns inte med, där ska inomhusnivåerna ligga på en godtagbar nivå.

Om du söker en mer översiktlig bild över bullernivåer i staden använder du Bullerkartan.

Bullernivåer kan mätas eller beräknas. Mätning innebär att man samlar in mätdata under en begränsad tidsperiod. Vid beräkningar av bullernivå för t ex vägtrafik är de viktigaste parametrarna antal fordon/dygn, högsta tillåten hastighet och avstånd till vägen. Ytterligare faktorer är bl. a markens hårdhet och eventuella hinder som skärmar eller byggnader. Beräkningar är en säkrare metod eftersom den tar hänsyn till värden över en längre tidsperiod.
Nej. Bedömning av bullernivåer görs i första hand utifrån befintliga beräkningar. Verksamhetsutövaren, t ex Trafikverket, SL eller trafikkontoret, har ett ansvar att känna till den miljöpåverkan deras verksamhet ger. De ska alltså ha eller skaffa sig kunskap om aktuella bullernivåer.
Grundtanken är att först åtgärda de värst utsatta fastigheterna. Vilka kriterier som används för att välja ut dessa skiljer sig åt mellan olika trafikslag och olika trafikhuvudmän. Stadens trafikkontor åtgärdar för närvarande bostadsfastigheter som exponeras för högre ljudnivåer än 62 dB (A), dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad.
Om bullerkällan är stadens gator och vägar skickar fastighetsägaren in en förfrågan till trafikkontoret. Alla fastigheter som är berättigade till bidrag finns inventerade och listade. En handläggare kontrollerar om fastigheten finns på listan. För andra bullerkällor kontaktas respektive trafikhuvudman, t ex Trafikverket eller SL.
Nej. Stadens gator och vägar har ett åtgärdsprogram med prioriterade områden för bullerskydd. Årligen byggs någon enstaka ny bullerskärm. Vissa av de gamla skärmarna måste även rustas upp eller byggas om.
Förenklat fördelar sig ansvaret så här: Trafikkontoret ansvarar för Stockholms stads gator. Trafikverket ansvarar för de större trafiklederna såsom Essingeleden, E4, E18 och E20 samt delar av Nynäsvägen, Nockebybron och Tranebergsbron.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Läs hela vår information om hur nämnden samlar in och hanterar personuppgifter samt om dina rättigheter här: https://start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/miljoforvaltningen/.